Najdrożsi w Chrystusie Panu!

Zwracam się do Was w czasie szczególnym i w szczególnej sprawie. Całym sercem zapraszam wszystkich Was do udziału w Misjach Świętych, które będziemy przeżywać w naszej parafii w dniach od 20 do 28 czerwca bieżącego roku.

Misje to czas obficie udzielanego miłosierdzia, to czas przebaczenia, darowania grzechów i przywrócenia nam wszystkim godności przyjaciół Boga, zwłaszcza zaś tym osobom, które w codziennym swoim życiu nie znajdowały czasu, a może i dobrej woli dla spraw Bożych.

Kościół, jako mądry wychowawca, bogaty w doświadczenia tysiącleci, ustanowił instytucję Misji Świętych. W praktyce Kościoła w każdej parafii mniej więcej co 10 lat po­dejmuje się wśród wierzących taką mo­bilizację wiary, modlitwy i pojednania z Bogiem przez osobiste, szczere i głę­bokie nawrócenia ku Bogu, szczególnie przez sakramenty pokuty i Eucharystii, by głębiej żyć Ewangelią - to znaczy wiel­bić Boga i służyć człowiekowi, zwłasz­cza potrzebującemu pomocy w rodzinie i najbliższym otoczeniu.

W poprzednich pokoleniach lu­dzie wierzący nazywali Misje Wielką Amnestią. Bóg przebacza człowiekowi wszystkie grzechy, przez co staje się on nowym stworzeniem, rozpo­czyna nowe życie z Bogiem. Właśnie takie stany ducha, woli i pragnienia serca chcemy przeżyć w czasie tych Misji Świętych.

Wszystkich Was, Najdrożsi Siostry i Bracia, zapraszam raz jeszcze na wielkie spotkanie z Bogiem w Misjach Świętych.

 

Z nadzieją na spotkanie -

 

Wasz proboszcz

ks. Tomasz Pełszyk

 

wraz z wikariuszami:

ks. Jarosławem Wojasińskim

i ks. Karolem Bieglukiem

 

oraz pomagającymi nam

w duszpasterskiej pracy:

ks. Marcinem Kuśmirkiem

i ks. Mariuszem Szymanikiem